Terug

Menstrual problems in chronic immune thrombocytopenia: A monthly challenge - a cohort study and review

Menstrual problems in chronic immune thrombocytopenia: A monthly challenge - a cohort study and review

Tijdschrift

British Journal of Haematology (2022); 00:1-12.

Auteurs

W. van Dijk, M. Punt, K. van Galen, J. van Leeuwen, T. Lely, R. Schutgens.

Samenvatting in het Nederlands

Inleiding

Immuun trombocytopenie (ITP) is een autoimmuun ziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen bloedplaatjes. Hierdoor worden de bloedplaatjes versneld uit de bloedbaan verwijderd en ontstaat een tekort. Bekende gevolgen zijn puntbloedingen, blauwe plekken, bloedneuzen en tandvleesbloedingen. Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) is een minder bekende klacht maar mogelijk zeer relevant omdat ITP veel voorkomt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

HMB betekent zeer hevig bloedverlies en/of lang menstrueren (>7 dagen). Meisjes en vrouwen met HMB kunnen hier fysieke, sociale, emotionele gevolgen van ondervinden. HMB kan leiden tot ijzertekort wat bloedarmoede en andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 

Methoden

In de PICI-studie hebben we gebruik gemaakt van de vragenlijsten PBAC (pictorial bleeding assessment calender) en MMAS (menorrhagia multiattribute calender) om de hoeveelheid bloedverlies en de impact van menstruatie bij vrouwen met chronische ITP te bestuderen. We hebben onze resultaten vergeleken met resultaten van andere onderzoeken uit de literatuur.

Resultaten

De studiegroep bestond uit 37 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Gemiddelde leeftijd was 31±9 jaar. Ruim driekwart van de vrouwen (78%) gaf aan menstruatieproblemen te hebben of hebben gehad. 13 van de 33 patiënten (39%) die de PBAC hadden ingevuld, bleken een score van ≥100 te hebben, wat duidt op hevig menstrueel bloedverlies. De mediaan score van de MMAS was 79 en deze vragenlijst bleek goed te correleren met de PBAC. Er was geen verband tussen de vragenlijsten en de hoeveelheid bloedplaatjes bij de vrouwen. Vrouwen met een hormoonspiraal (LNG-IUD) hadden lagere PBAC scores dan vrouwen met andere of geen hormonale behandeling. De MMAS vragenlijst bleek te correleren met moeheid.

Het literatuuronderzoek leverde 14 artikelen op. HMB kwam voor bij 6-55% van de vrouwen bij de diagnose ITP en bij 17-79% gedurende ITP. Menstruatieproblemen beïnvloedden de kwaliteit van leven, vooral in dat van patiënten met lage bloedplaatjesaantallen. 

Conclusie

Resultaten van de PICI-studie hebben laten zien dat HMB voorkomt bij 39% van de vrouwen met chronische ITP, ondanks goed klinisch management en bloedplaatjesaantallen >50 x 10^9/L. Dit percentage is hoger dan de 30% die vermeld wordt voor HMB in de algemene populatie. HMB bij ITP kan veel effect hebben op de kwaliteit van leven en is gerelateerd aan moeheid. Het is daarom belangrijk dat de zorgverlener dit onderwerp bespreekt met de patiënt. De PBAC en/of MMAS vragenlijsten kunnen hierbij helpen.

De hormoonspiraal lijkt goed te werken om de hoeveelheid bloedverlies te verminderen bij vrouwen met ITP. Als de spiraal verwijderd wordt vanwege zwangerschapswens, is goede samenwerking tussen de hematoloog en gynaecoloog belangrijk om goede zorg te kunnen blijven leveren.

Het hele artikel van dit onderzoek is hier te vinden (Engels en niet voor iedereen toegankelijk): Menstrual problems in chronic immune thrombocytopenia: A monthly challenge ‐ a cohort study and review (wiley.com)

English summary

Introduction

Immune trombocytopenia (ITP) is an autoimmune disease in which autoantibodiess are are directed against platelets. Consequently, platelets are removed from the circulation and the result is thrombocytopenia. The most  common clinical features include petechiae, bruises, epistaxis, and gum bleeds. A less frequently mentioned, but possibly very relevant symptom is heavy menstrual bleeding (HMB), as ITP often affects women of reproductive age.

HMB is defined as menstrual periods with abnormally heavy bleeding and/or prolonged bleeding (more than 7 days). Girls and women with HMB may experience problems in physical, social, and emotional functioning, vitality and general health. It may lead to iron depletion which may cause anemia and other health problems.

Methods

In de PICI-study, we have used the questionnaires PBAC (pictorial bleeding assessment calender) and MMAS (menorrhagia multiattribute calender) to study the quantity of blood loss and the impact of menstruation in women with chronic ITP.  We have compared our results with that of other studies from literature.

Results

The study group consisted of 37 women of childbearing age. Mean age was 31±9 year. 78% of the women indicated to have or have had menstrual problems. 13 of the 33 patients (39%) who completed the PBACreturned a score of ≥100, indicative for HMB. Median score of the MMAS was 79 and the results of this questionnaire correlated well with the results of the PBAC. There was no correlation between the questionnaires and the platlet count in these women. Women with a hormonal IUD (LNG-IUD) had lower PBAC scores than women with other or no hormonal therapies. The MMAS results correlated with fatigue.

The literature search revealed 14 reports. HMB prevalence was 6-55% in women at diagnosis of ITP and 17-79% in women during ITP. Menstruation problems impacted the quality of life, especially in that of patients with low platelet counts.  

Conclusion

Results of the PICI-study have shown that HMB occurs in 39% of the women with chronic ITP, despite good clinical management and platelet counts of >50 x 10^9/L. This percentage is higher than the 30% that was reported for HMB in the general population. HMB in ITP can negatively impact the quality of life and is related to fatigue. Therefore, health care professionals should discuss this topic with their patients. The PBAC and/or MMAS may be of help in this.

The hormonal IUD seems to be effective in reducing blood loss in women with chronic ITP. For women with a pregnancy wish, good collaboration between hematologist and gynaecologist is important to provide patients with the best care.

The full article of this study can be found here (English and not available to everyone): Menstrual problems in chronic immune thrombocytopenia: A monthly challenge ‐ a cohort study and review (wiley.com)

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet