Terug

AGILE

AGILE

Wetenschappelijk onderzoek

Een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase III onderzoek naar AG-120 in combinatie met azacitidine bij proefpersonen ≥18 jaar met eerder onbehandelde acute myeloïde leukemie met een IDH1-mutatie

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Dit onderzoek is bedoeld om uit te zoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe geneesmiddel middel AG-120 (ook bekend als ivosidenib) in combinatie met azacitidine is voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML). Artsen mogen AG-120 nog niet (buiten een onderzoek) voorschrijven. De werkzaamheid van AG-120 in combinatie met azacitidine zal worden vergeleken met de werkzaam-heid van een placebo in combinatie met azacitidine. U zult bij dit onderzoek willekeurig behandeling met AG-120 plus azacitidine of placebo plus azacitidine krijgen toegewezen. Voor dit onderzoek zijn 392 proefpersonen uit verschillende landen nodig. In Nederland zullen naar verwachting 10 proef-personen meedoen.

Achtergrond van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Isocitraatdehydrogenase 1 (IDH1) is een eiwit dat is betrokken bij de normale celstofwisseling, het proces waardoor uw lichaamscellen energie krijgen. Bij bepaalde soorten ziekten (zoals AML) is een afwijkende vorm van het IDH1-eiwit aanwezig in de kankercellen. Wanneer IDH1 in deze vorm aanwezig is, kan dit belemmeren dat onrijpe cellen uitgroeien tot normaal functionerende cellen, wat kan resulteren in leukemie. AG-120 kan het afwijkende IDH1-eiwit blokkeren.

Wat houdt deelname in? uitklapper, klik om te openen

Uw deelname zal minimaal 6 maanden duren en zal eindigen wanneer uw ziekte verergert, onaanvaardbare bijwerkingen optreden, bij u zwangerschap wordt bevestigd, u uw toestemming intrekt, uw arts besluit dat het in uw belang is om te stoppen of de sponsor het onderzoek beëindigt (afhankelijk van wat het eerst aan de orde is). Aangezien AG-120 alleen is gericht op het afwijkende IDH1-eiwit, zullen uw leukemiecellen worden getest om te bekijken of ze het afwijkende IDH1-gen hebben. U kunt alleen voor dit onderzoek worden aangemeld en met AG-120/placebo plus azacitidine worden behandeld als uw kankercellen het afwijkende IDH1-gen hebben en u aan de andere vereiste geschiktheidscriteria voldoet.

De sponsor werkt met Abbott Molecular Inc. samen om uw beenmerg- en/of bloedmonster te testen op de aanwezigheid van een afwijkend gen dat resulteert in de productie van een afwijkend IDH1-eiwit. U kunt alleen aan dit onderzoek meedoen als uw beenmerg- en/of bloedmonster positief wordt/worden getest op de aanwezigheid van een IDH1-mutatie. De test zal namens en op kosten van de sponsor worden uitgevoerd. De informatie die deze test oplevert kan door Abbott Molecular Inc. worden gebruikt om de test door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en andere regelgevende instanties in andere landen over de hele wereld te laten goedkeuren voor patiënten die met AG-120 worden behandeld.
 
Deze test is experimenteel. Als gevolg hiervan kan de uitslag van de test onjuist zijn. Als de uitslag van de test aangeeft dat u een IDH1-mutatie hebt, terwijl dit niet het geval is, kunt u een geneesmiddel (AG-120) toegediend krijgen dat niet effectief is bij uw ziekte. Of als de test aangeeft dat u geen IDH1-mutatie hebt, terwijl dit wel het geval is, kunt u zich mogelijk niet aanmelden voor dit onderzoek. Bovendien kan uw onderzoeksarts lokaal een test uitvoeren om de IDH1-mutatie op te sporen.

Screening

Eerst bepalen we of u aan het onderzoek kunt meedoen. De onderzoeker bespreekt het onderzoek en de voorwaarden voor aanmelding met u. Er wordt persoonlijke informatie (leeftijd, geboortejaar, geslacht en etnische afkomst) over u verzameld. Ook uw medische voorgeschiedenis, huidige medische aandoeningen, eventuele recente veranderingen in uw gezondheid, medicatie die u recent hebt gebruikt of op dit moment gebruikt, medische procedures die u mogelijk op dit moment ondergaat en eventuele eerdere behandeling voor uw hematologische maligniteit zullen worden doorgenomen.
Er wordt ongeveer 45 ml bloed bij u afgenomen om te testen op de aanwezigheid van een IDH1-mutatie, om de cellen te beoordelen die in uw bloed aanwezig zijn, om uw algehele gezondheid en het functioneren van uw organen te beoordelen en (als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen) voor een zwangerschapstest.
Er zal tijdens screening ook een beenmergmonster worden afgenomen om uw beenmergcellen te onderzoeken, om genen die in uw beenmergcellen actief zijn en factoren die dit beïnvloeden te beoordelen, om metabolieten (producten van celactiviteiten) te onderzoeken, om biomarkers (stoffen die iets kunnen zeggen over uw ziekte) te onderzoeken en om de omvang van uw ziekte te beoordelen. Een gedeelte van het beenmergaspiraatmonster zal ook worden gebruikt om op de aanwezigheid van een IDH1-mutatie te testen. Een gedeelte van het beenmergmonster kan ook worden gebruikt voor
cytogenetische tests als uw onderzoeksarts deze tests niet lokaal kan uitvoeren. Bij deze test wordt gezocht naar specifieke afwijkingen in uw cellen die van invloed kunnen zijn op hoe u op de behandeling met de onderzoeksmiddelen reageert. De procedure voor het verzamelen van beenmerg maakt doorgaans deel uit van de reguliere zorg voor patiënten met AML.
 

Behandeling

Als uit de tijdens de screeningsperiode uitgevoerde onderzoeken en procedures blijkt dat u voor deelname aan het onderzoek geschikt bent en u ervoor kiest om mee te doen, zullen we u met onderzoeksmiddelen behandelen gedurende minimaal zes cycli van 4 weken combinatietherapie. De ene helft van de proefpersonen krijgt azacitidine en een dagelijkse dosis AG-120 als behandeling en de andere helft krijgt azacitidine en een dagelijkse dosis placebo. Een placebo is een pil die er precies hetzelfde uitziet als AG-120, maar die geen AG-120 bevat, een ‘nepmiddel’. Het bevat geen stof die is ontworpen om op u of uw ziekte een effect te hebben. Er zal via loting worden bepaald welke behandeling u zult krijgen. Gedurende uw gehele deelname aan dit onderzoek zult u niet weten of u een
placebo of AG-120 krijgt. Ook uw arts, het onderzoekspersoneel en de onderzoekssponsor zullen niet weten wat u krijgt. Als u een ernstige bijwerking ondervindt, kan aan u, uw arts en de sponsor worden doorgegeven welke behandeling u krijgt. Dit is alleen bedoeld voor spoedeisende behandeling.

Bezoeken en tests

U bezoekt het ziekenhuis 4 keer per maand tijdens de eerste cyclus van 28 dagen, en 2 keer per maand tijdens alle volgende cycli van 28 dagen. Een bezoek duurt ongeveer 8 uur, zodat het ziekenhuispersoneel u kan observeren en u aanvullende procedures kunt ondergaan.

Onderzoeksprocedures

U krijgt subcutaan of intraveneus azacitidine in het onderzoekscentrum gedurende de eerste week (7 dagen) van elke 4 weken (28 dagen) durende cyclus. Op deze dag neemt u uw dagelijkse dosis AG-120 of placebo in het ziekenhuis voorafgaand aan toediening van azacitidine in. U krijgt een voorraad AG-120 tabletten of placebo om mee naar huis te nemen. U neemt deze tabletten eenmaal daags (elke 24 uur) in totdat uw onderzoeksarts u een nieuwe voorraad geeft of uw arts zegt dat u met het innemen hiervan moet stoppen. Als uw onderzoeksarts zegt dat u met het innemen van een van de onderzoeksmiddelen
(AG-120/placebo of azacitidine) moet stoppen, kunt u mogelijk met het innemen van het andere onderzoeksmiddel doorgaan. U zult een dagboek krijgen zodat u bijzonderheden over uw thuis ingenomen medicatie kunt noteren. Het is belangrijk dat u het dagboek invult en bij elk bezoek meebrengt. De onderzoeksmedicatie kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Als u de onderzoeksmedicatie met voedsel inneemt, dient u vetrijke maaltijden te vermijden. Uw onderzoeksarts zal uitleggen wat als een vetrijke maaltijd wordt beschouwd. U dient ook grapefruit en grapefruitproducten te vermijden zolang u de onderzoeksbehandeling krijgt
 
U zult een procedure aan het einde van de behandeling ondergaan binnen 7 dagen na de laatste dosis onderzoeksbehandeling (wanneer de behandeling met zowel AG120/placebo als azacitidine wordt stopgezet).

Procedures bij bezoek 28 dagen na behandeling

U zal worden gevraagd om ongeveer 28 dagen na de laatste dosis onderzoeksbehandeling naar het ziekenhuis terug te komen. We zullen u vragen hoe u zich hebt gevoeld, zullen vragen naar eventuele recente of huidige medische ontwikkelingen en zullen u vragen om een vragenlijst over kwaliteit van leven in te vullen. Tijdens deze bezoeken zal ook 10 ml bloed worden afgenomen om uw algehele gezondheid te beoordelen.

Follow-up m.b.t. voorvalvrije overleving

Alle patiënten die met de onderzoeksbehandeling stoppen zonder dat sprake is van iets van het volgende – terugval van ziekte, ziekteprogressie, uitblijven van respons, intrekking van toestemming, of start van volgende antikankerbehandeling – zullen door hun onderzoeksarts na het bezoek Einde behandeling elke 8 weken worden gecontroleerd totdat voor de patiënten in het onderzoek een bepaalde hoeveelheid gegevens is verzameld. Tijdens deze bezoeken zullen we het volgende doen:

- We zullen eventuele volgende antikankerbehandelingen bespreken waarmee u bent begonnen.
- We zullen de omvang van uw ziekte beoordelen en beoordelen of zich veranderingen in uw ziekte hebben voorgedaan sinds u met AG-120 of placebo plus azacitidine bent begonnen.
- We zullen een beenmergaspiratie (ongeveer 15 ml) uitvoeren en/of er zal een beenmergbiopsie worden uitgevoerd.
- We zullen ongeveer 5 ml bloed afnemen om de cellen die in uw bloed aanwezig zijn te beoordelen, om activiteit van genen in uw cellen en factoren die van invloed zijn op genactiviteit te beoordelen, en om de omvang van uw ziekte te beoordelen.

Follow-up m.b.t. overleving

Na de follow-up m.b.t. voorvalvrije overleving zal ongeveer elke 8 weken contact met alle patiënten worden opgenomen om na te gaan hoe het met hen gaat totdat een bepaalde hoeveelheid gegevens voor de patiënten in het onderzoek verzameld is, of totdat sprake is van intrekking van toestemming, beëindiging van het onderzoek, de beslissing van uw arts om de follow-up te beëindigen, of uit beeld raken voor follow-up. Uw onderzoeksarts zal contact met u opnemen over uw huidige toestand en eventuele antikankerbehandelingen waarmee u bent begonnen.

Andere zorg dan standaardzorg

Een aantal van deze procedures zoals bloedafname, beenmergbiopsieën/aspiraties, en eventueel een azacitidine-behandeling zou ook worden uitgevoerd als u niet zou meedoen aan dit onderzoek. Sommige procedures zijn extra voor dit onderzoek. Bijvoorbeeld, u krijgt AG-120 of placebo toegediend, u wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen, er worden aanvullende beenmergbiopsieën afgenomen en aanvullende aspiraties uitgevoerd, er wordt extra bloed afgenomen om te bekijken hoe AG-120 in uw lichaam wordt afgebroken en er wordt een ECG gemaakt. Uw onderzoeksarts kan uitleggen welke procedures extra zijn in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de hoofdonderzoeker, Mw. Dr. A. van Rhenen, via onderstaande contactgegevens.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet